FOR NK
nokia 2220 flex
2220
nokia 2650 flex
2650
nokia 2680s flex
2680 S
nokia 2720 flex
2720
nokia 2760 flex
2760
nokia 2700 flex
2700
nokia 2600c flex
2600C
nokia 2630 flex
2630
nokia 3600s flex
3600S
nokia 3710 flex
3710
nokia 5130 flex
5130
nokia 5310 flex
5130
nokia 5200 5300 flex
5200 - 5300
nokia 6060 flex
6060
nokia 6085 flex
6085
nokia 6110 flex
6110
nokia 6111 flex
6111
nokia 6120 flex
6120
nokia 6131 flex
6131
nokia 6220c flex
6220C
nokia 6260 flex
6260
nokia 6280 flex
6380
nokia 6500s flex
6500S
nokia 6500c flex
6500C
nokia 6555 flex
6555
nokia 6600s flex
6600S
nokia 6700c flex
6700C
nokia 6700s flex
6700S
nokia 7070 flex
7070
nokia 7270 flex
7270-6170
nokia 7370 flex
7370
nokia 7310 flex
7310
nokia 7610 flex
7610
nokia 7210c flex
7210C
nokia 7200 flex
7200
nokia 7230 flex
7230
nokia c2 05 flex
C2 - 05
nokia x3 flex
x3
nokia c5 flex
C5
nokia c6 flex
C6
nokia N82 flex
N82
nokia n96 flex
N96
nokia N73 flex
N73
nokia e65 flex
E65
nokian 95 8gb flex
N95 8Gb
nokia n95 flex
N95
nokia n97 flex
N97
nokia n80 flex
N80
nokia e51 flex
E51
nokia e52 flex
E52
nokia e55 flex
E55
nokia e71 flex
E71
nokia e66 flex
e66
     
FOR SAM
samsung x200 flex
X200
samsung z240 flex
Z240
samsung e250 flex
E250
samsung e250d flex
E250D
samsung F250 flex
F250
samsung F260 flex
F260
samsung c270 flex
C270
samsung c260 flex
C260
samsung c300 flex
C300
samsung f302 flex
F302
samsung m300 flex
M300
samsung d520 flex
D520
samsung m310 flex
M310
samsung l310 flex
L310
samsung e330 flex
E330
samsung f330 flex
F330
samsung e350 flex
E350 AA
samsung g400 flex
G400
samsung x450 flex
X450
samsung f400 flex
F400
samsung j400 flex
J400
samsung f480 flex
F480
samsung d508 flex
D508
samsung d600 flex
D600
samsung b510 flex
B510
samsung c520 flex
C520
samsung x530 flex
X530
samsung e570 flex
E570
samsung g600 flex
G600
samsung j600 flex
J600
samsung m600 flex
M600
samsung u600 flex
U600
samsung m610 flex
m610
samsung e620  AA flex
E630 AA
samsung x640 flex
X640
samsung x660 flex
X660
samsung e700 flex
E700
samsung j700 flex
J700
samsung u700 flex
U700
samsung e720 flex
E720
samsung j750 flex
J750
samsung l760 flex
L760
samsung l770 flex
l770
samsung j800 flex
J800
samsung l810 flex
L810
samsung d800 flex
D800
samsung g800 flex
G800
samsung g810 flex
G810
samsungl810 flex
L810
samsung e820 flex
E820
samsung d820 flex
D820
samsung d840 flex
D840
samsung d880 flex
D880
samsung d900e flex
D900E
samsung e900 flex
E900
samsung u900 flex
U900
samsung d900 flex
D900
samsung d900i flex
D900I
samsung e950 flex
E950
samsung e1150 flex
e1150
samsung e1190 flex
E1190
samsung e2210 flex
E2210
samsung e2330 flex
E2330
samsung e2550 flex
E2550
samsung s3100 flex
s3100
samsung c3050 flex
C3050
samsung c3110 flex
C3110
samsung m3200 flex
M3200
samsung c3520 flex
C3520
samsung s5350 flex
S3550
samsung s5230 flex
S5230
samsung s3500 flex
S3500
samsung s3550 flex
s3550
samsung 3600 flex
3600
samsung s3650 flex
S3650
samsung b3410 flex
B3410
samsung s5530 flex
S5530
samsung s5550 flex
S5550
samsung b5702 flex
B5702
samsung c6112 flex
C6112
samsung s7330 flex
S7330
samsung s7350 flex
S7350
samsung I8510 flex
I8510
samsung s8300 flex
S8300
FOR SON
sony ericsson w205 flex
W205
sony ericsson t303 flex
T303
sony ericsson f302 t305 flex
F302 - T305
sony ericsson z310 flex
Z310
sony ericsson w395 flex
W395
sony ericsson s500 hi flex
S500H
sony ericsson w550 flex
W550
sony ericsson w580 flex
W580
sony ericsson w595 flex
W595
sony ericsson z610 flex
Z610
sony ericsson t707 flex
T707
sony ericsson w705 g705 flex
W705 - G705
sony ericsson k750 flex
k750
sony ericsson k800 flex
K800
sony ericsson w850 flex
W850
sony ericsson w910 flex
W910
sony ericsson c902 flex
C902
sony ericsson c902 camera flex
C902 camera
sony ericsson c905 flex
C905
sony ericsson w995 flex
W995
sony ericsson u1 flex
U1
sony ericsson U100 flex
U100 / Yari
sony ericsson w100 spiro flex
W100/Spiro
sony ericsson j20 hziel flex
J20/ Hziel
sony ericsson c903 flex
C903
sony ericsson u10 aino flex
U10/Aino
sony ericsson w20 zilo flex
W20 / Zilo
 
FOR MOTO
motorola k1 flex
K1
motorola w375 flex
W375
motorola u9 flex
U9
motorola v3 flex
V3
motorola sl65 flex
SL65
motorola sl75 flex
SL75
motorola CF110 flex
CF110
motorola k1 flex
K1
FOR LG
lg gu230 flex
GU230
lg kp260 flex
KP260
lg mg280 flex
MG280
lg kf310 flex
KF310
lg gd330 flex
GD330
lg ks360 flex
KS360
lg kp500 flex
KP500
lg kf510 flex
KF510
lg kc550 flex
KC550
lg kf750 flex
KF750
lg kg800 flex
KG800
lg ke970 flex
KE970